Megbízható, pontos, dinamikus ügyvédet keres?

Hívjon bizalommal!

Telefon

+36 70 355 5639

INGATLAN ADÁSVÉTEL – Ügyvédi iroda teendői
Ingatlanok tulajdonjog-változását (ajándékozás, adásvétel, csere stb.) eredményező okiratok és bérleti szerződések szerkesztése, közös tulajdon megszüntetése. Tájékoztatás az ingatlan-ügyletekkel kapcsolatos illeték- és adószabályokról. Földhivatali képviselet. Telekalakítási (egyesítés, megosztás) eljárások intézése.

INGATLANOK ADÁSVÉTELE

Nagyon fontos tudnivaló, hogyha a szerződés tárgya ingatlan, akkor az adásvételi szerződést írásba kell foglalni. De ahhoz, hogy a vevő tulajdonjogát a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba, mint közhiteles nyilvántartásba is bejegyezze (ez a legfontosabb, hiszen a Ptk. szerint ingatlan tulajdonjog átruházással – pl. adásvétel, ajándékozás stb. – való megszerzéséhez az átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.), ahhoz a szerződést vagy közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Enélkül nem kerül rá az új tulajdonos a tulajdoni lapra és ún. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos lesz.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény rendelkezései egyébként is előírják, hogy tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, eladási jog, jelzálogjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Amennyiben a szerződést ügyvéd szerkesztette és ellenjegyezte, akkor a földhivatali eljárásban kötelező a jogi képviselet, ezért az ügyvéd kötelessége a földhivatali eljárásban a jogerős befejezésig az ügyfelét képviselni és helyette eljárni.

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy ingatlanvásárlás esetén főszabály szerint úgynevezett visszterhes vagyonátruházási illetéket (vagyonszerzési illeték) kell a vevőnek fizetnie. Az illeték általános mértéke ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió Forint.
Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Egy egyszerű példával szemléltetve vegyünk egy 10 millió forint forgalmi értékű ingatlant, amelyet egy vevő vásárol meg teljes egészében. Ebben az esetben a vevő – hacsak nem jogosult valamilyen illetékmentességre vagy kedvezményre – 400.000.- Ft összegű illeték fizetésére lesz majd köteles. Amennyiben két vevő 1/2 – 1/2 tulajdoni arányban vásárolja meg az ingatlant, akkor fejenként már csak 200.000.- Ft összegű illetéket kell majd fizetniük.
INGATLANOK AJÁNDÉKOZÁSA
Ingatlan ajándékozására az adásvételre vonatkozó szabályok vonatkoznak, tehát ugyanúgy írásba kell foglalni a szerződést, és a földhivatali bejegyzéshez szintén vagy közjegyzői okiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalás szükséges.

Az ajándékozási illeték általános mértéke – hacsak az illetéktörvény szerint a vagyonszerző nem jogosult valamilyen illetékmentességre vagy kedvezményre – a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%, lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9 %. A tiszta értéknek, mint fogalomnak azért van jelentősége, mert ajándékozásnál az illeték alapja a vagyonnak a terhekkel csökkentett forgalmi értéke.

Nagyon fontos, hogy nem kell ajándékozási illetéket fizetni akkor, ha az ajándékot (akár ingó dolgot, akár ingatlant) az ajándékozó egyenes ági rokona (pl. nagyszülő-gyermek-unoka, ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa szerzi meg.

A fenti tulajdonjog-változások földhivatali eljárásának díja a változással érintett ingatlanonként 6.600.- Ft, soron kívüli eljárás igénylése esetén ingatlanonként 10.000.- Ft.

LAKÁSVÁSÁRLÁS ÜGYVÉDI DÍJA

Az adásvételi, vagy ajándékozási szerződéseknek nincs előre pontosan meghatározható ügyvédi munkadíja. Természetesen nincs két egyforma szerződés, ezért az adott szerződés bonyolultsága, felek száma, esetleges vagyoni értékű jogok alapítása (pl. haszonélvezet), terhek töröltetése stb. nagyban befolyásolják az ügyvédi munkadíjat. Ezért előzetesen meg kell ismerni a részleteket, és csak ezt követően lehet korrekt ügyvédi munkadíjat kalkulálni.

Természetesen minden ügy más, emiatt nem tekinthetők a fentiek konkrét jogi tanácsadásnak. Ahhoz, hogy részletesen megismerjem az ügyét és hogy pontos tanácsot tudjak adni, személyes konzultációért kérem keressen elérhetőségeimen!